Process

1. การหลอมอลูมิเนียม

เริ่มด้วยการหลอมอลูมิเนียมเหลวผสมแท่ง Ingot และเศษอลูมิเนียมในอัตราส่วนที่กําหนดเพื่อได้สูตรของอลูมิเนียมอัลลอย 6063 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอลูมิเนียมด้วย เครื่อง Spectrometer เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอลูมิเนียมมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต

2. การแคสติ้ง

นําอลูมิเนียมหลอมเหลวเข้าสู่เบ้าเพื่อหล่อเย็น ใช้นํ้าหล่อเย็นช่วยในการขึ้นรูปตามขนาดแม่พิมพ์ที่กําหนดการรีดอลูมิเนียม

3. การรีดอลูมิเนียม

การขึ้นรูปเป็นเส้นผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัดเป็นตัวกําหนดรูปร่างและโครงสร้าง การขึ้นรูปแบบรีดเส้นทําให้เกิดรูปแบบคงที่ในทุกเส้นการผลิต สามารถผลิตรูปแบบซับซ้อนและหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานตามแต่วัตถุประสงค์

4. การเตรียมผิวอลูมิเนียมเพื่อพ่น

ทําความสะอาดด้วยนํ้า RO (หรือ reverse osmosis) ล้างไข ล้างด้วยนํ้า RO สองกระบวนการจนแน่ใจว่าผิวสะอาดจึงทําการเคลือบผิวและอบแห้งใส่ใจความสําคัญทุกขั้นตอนเพื่อการยึดเกาะของสีให้ไม่หลุดร่อน

5. การพ่นสีอลูมิเนียม

ใช้สีชั้นนําของโลกทั้ง Akzo Nobel Jotun Cornel Oxyplast โดยมีการควบคุมคุณภาพด้วย “Salt Spray Test” หรือการทดสอบความทนละอองนํ้าเกลือ เป็นการจําลองสภาวะการใช้งานของอลูมิเนียมพ่นสีเพื่อตรวจสอบและรับรองประเมินสีที่พ่นนั้นให้ติดทนนาน 10 ถึง 30 ปีทั้งงานภายในและภายนอก ทั้งชุดบานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้ง